Nettie logo

Alv 9 september 2019

 

Agenda

       1.  Opening

       2.  Ingekomen stukken

       3.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 mei 2018

       4.  Financieel jaarverslag penningmeester 2018-2019 (zie toelichting)

       5a. Verslag kascontrolecommissie.

       5b. Verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)

       6.  Pauze

       7.  Bestuursverkiezing (zie toelichting)

       8.  Begroting  2019-2020 (zie toelichting)

       9.  Carnavalsseizoen 2019-2020

       10. Wat verder ter tafel komt

       11. Rondvraag

       12. Sluiting

Toelichting

       - AD 3. 4, en 8: Deze punten zullen uitsluitend op de algemene ledenvergadering

         voorgelezen c.q. behandeld worden.

- AD 5b: Volgens rooster Richard Geul aftredend, F. v.d. Akker als voorzitter, Remco 

   wordt lid en Rien Klapwijk 1e reserve.

       - AD 7: Volgens rooster zijn aftredend:

         *  Anja Mastenbroek (niet herkiesbaar)

         Eventuele tegenkandidaten, voorgedragen door de leden, kunnen alleen schriftelijk

         worden ingediend bij het secretariaat, tenminste 48 uur voor aanvang van de

         vergadering, voorzien van tien handtekeningen van leden en een bereidverklaring

         van de desbetreffende tegenkandidaat.

      

Indeling rooster van aftreden (onder voorbehoud)

       -  Algemene ledenvergadering 2019 Anja Mastenbroek (niet herkiesbaar)

       -  Algemene ledenvergadering 2020 Olga de Cock (aftredend)

       -  Algemene ledenvergadering 2020 Marius Rodenburg

       -  Algemene ledenvergadering 2021 John Janszen (aftredend)

       -  Algemene ledenvergadering 2021 Marjan Remmerswaal (aftredend