Olga logo

Alv 14 mei 2018

 

Agenda

       1. Opening

       2. Ingekomen stukken

       3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 2017

       4. Financieel jaarverslag penningmeester 2017-2018 (zie toelichting)

       5a. Verslag kascontrolecommissie.

       5b. Verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)

       6. Pauze

       7. Bestuursverkiezing (zie toelichting)

       8. Begroting 2018-2019 (zie toelichting)

       9. Carnavalsseizoen 2018-2019

       10. Wat verder ter tafel komt

       11. Rondvraag

       12. Sluiting