Nettie logo

Alv 9 september 2019

 

Agenda

       1. Opening

       2. Ingekomen stukken

       3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 mei 2018

       4. Financieel jaarverslag penningmeester 2018-2019 (zie toelichting)

       5a. Verslag kascontrolecommissie.

       5b. Verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)

       6. Carnavalsseizoen 2019-2020

       7. Begroting 2019-2020 (toelichting volgt)

       8. Pauze

       9. Bestuursverkiezing ( toelichting volgt)

       10. Wat verder ter tafel komt

       11. Sluiting